Sadaat Hai, Pardes Hai, Aur Sham-e Ghareebañ,
Kya Waqt Hai, Ghazi (ع) Nhi, Zaynab (ع) Hai Nigehbañ || 🥀